Bắt đầu với ERPNext

Có nhiều cách để bắt đầu với ERPNext

1. Tạo tài khoản sử dụng phần mềm tại ERPNext.asia

ERPNext.asia được xây dựng nhằm phát triển phần mềm ERPNext tại Việt Nam dựa trên phần mềm ERPNext quản lý bởi tổ chức (Frappe) xuất bản ERPNext. Bạn có thể bắt đầu với tài khoản của riêng mình bằng cách đăng ký trên trang web.

Bạn cũng có thể quyết định lưu trữ ứng dụng của mình tại erpnext.asia bằng cách mua gói hosting lưu trữ. Bằng cách này, bạn hỗ trợ tổ chức phát triển và cải thiện ERPNext. Bạn cũng nhận được hỗ trợ (cách sử dụng) chức năng 1-1 với các gói lưu trữ.

2. Cài đặt ERPNext trên máy Unix/Linux/Mac của bạn

Nếu bạn quen với việc cài đặt ứng dụng trên nền tảng *nix, hãy đọc hướng dẫn về cách cài đặt bằng Frappe Bench .

Last updated