Thiết lập chữ ký email trong ERPNext

Làm cách nào để thêm Chữ ký Email của tôi trong ERPNext?

Để thêm chữ ký của bạn, hãy truy cập Hồ sơ người dùng của bạn trong Cài đặt > Cài đặt của tôi

Cuộn xuống phần Cài đặt Email nơi bạn có thể thêm chữ ký của mình bằng HTML:

Last updated