Hạn chế người dùng

Sau đây là các bước để hạn chế Người dùng đối với tài liệu dựa trên Chủ sở hữu/người tạo.

Bước 1: Trình quản lý quyền vai trò

> Trang chủ > Người dùng và Quyền > Quyền > Trình quản lý quyền theo vai trò

Bước 2: Chọn loại tài liệu

Chọn Loại tài liệu mà bạn muốn đặt quyền cho người dùng. Sau khi tải các quyền cho tài liệu đã chọn, hãy cuộn đến vai trò mà bạn muốn đặt hạn chế.

Bước 3: Áp dụng quyền người dùng

Để hạn chế Vai trò (Người dùng bán hàng trong trường hợp này), hãy chọn "Chỉ nếu là người tạo".

Last updated