Quyền vai trò cho Trang và Báo cáo

Các loại tài liệu là Đơn đặt hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp, v.v. Chúng là một loại tài liệu nghĩa là chúng có thể chứa nhiều tài liệu thuộc loại đó. Trang là một trang giống như Cài đặt bán hàng . Bạn không thể tạo nhiều Cài đặt bán hàng, nhưng bạn có thể tạo nhiều Đơn đặt hàng.

Trong ERPNext, người dùng có thể tạo giao diện người dùng tùy chỉnh bằng Trang và báo cáo tùy chỉnh bằng Trình tạo báo cáo hoặc Báo cáo truy vấn. ERPNext có hệ thống cấp phép dựa trên vai trò nơi bạn có thể chỉ định vai trò cho người dùng. Vai trò tương tự có thể được gán cho trang và báo cáo để truy cập chúng.

Nếu người dùng đã bật chế độ nhà phát triển thì họ có thể thêm vai trò trực tiếp vào trang và bản ghi báo cáo. Trong trường hợp đó, các quyền cũng sẽ được phản ánh trong tệp JSON cho trang/báo cáo. Hãy xem xét bạn muốn hạn chế các vai trò có thể truy cập các trang và báo cáo nhất định trong ERPNext, điều này có thể được thực hiện thông qua Quyền vai trò cho Trang và Báo cáo.

Để truy cập Quyền vai trò cho Trang và Báo cáo, hãy đi tới: > Trang chủ > Người dùng và Quyền > Quyền vai trò cho Trang và Báo cáo

1. Cách sử dụng Quyền vai trò cho Công cụ báo cáo và trang

Nếu chế độ nhà phát triển bị tắt, người dùng có thể chỉ định vai trò cho trang và báo cáo bằng cách sử dụng trang "Quyền vai trò cho trang và báo cáo".

1.1 Đặt lại về mặc định

Bằng cách sử dụng nút "Đặt lại về mặc định", người dùng có thể xóa các quyền tùy chỉnh được áp dụng trên một trang hoặc báo cáo. Sau đó, các quyền mặc định sẽ được áp dụng trên trang hoặc báo cáo đó.

Đặt quyền vai trò từ Trang/Báo cáo với tư cách là nhà phát triển

Quyền của vai trò cho trang

  1. Đi tới: Trang chủ > Nhà phát triển > Trang.

  2. Thêm một hàng và chọn những vai trò khác có thể truy cập Trang.

Quyền của vai trò đối với báo cáo

  1. Đi tới: Trang chủ > Nhà phát triển > Báo cáo.

  2. Thêm các hàng có vai trò có thể truy cập Báo cáo.

Last updated