Quản lý dữ liệu

Bạn có thể nhập, xuất dữ liệu chỉnh sửa hàng loạt từ và sang tệp bảng tính (.csv) từ Công cụ Xuất Nhập Nhập Dữ liệu.

Công cụ này ban đầu sẽ rất hữu ích để thiết lập dữ liệu của bạn từ các hệ thống khác.

Last updated