Vô hiệu hóa bất kỳ người dùng nào

Để vô hiệu hóa người dùng ERPNext đã ngăn công ty của bạn truy cập vào hệ thống, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Nhập 'Danh sách người dùng' vào thanh tuyệt vời hoặc thanh tìm kiếm

  2. Chọn người dùng bạn muốn vô hiệu hóa

  3. Bỏ chọn hộp kiểm 'Đã bật' cho người dùng đã chọn

  4. Lưu thay đổi của bạn

Last updated