Sự khác biệt giữa người dùng hệ thống và người dùng trang web

Câu hỏi: Tôi đã thêm Nhân viên của mình làm Người dùng và cũng đã chỉ định Vai trò cho họ. Tuy nhiên, họ không thể xem Bảng điều khiển khi đăng nhập.

Trả lời:

Có hai loại Người dùng trong ERPNext.

  • Người dùng hệ thống: Họ là Nhân viên của công ty bạn. Ví dụ về Vai trò được chỉ định cho Người dùng hệ thống là Người dùng tài khoản, Người quản lý bán hàng, Người dùng mua hàng, Nhóm hỗ trợ, v.v.

  • Người dùng trang web: Họ dành cho các bên (như Khách hàng và Nhà cung cấp) của Công ty bạn.

Ví dụ về vai trò của người dùng trên trang web là Khách hàng và Nhà cung cấp.

Làm cách nào để kiểm tra xem Vai trò dành cho Người dùng hệ thống hay Người dùng trang web?

Trong phần Vai trò chính, nếu trường "Quyền truy cập máy tính" được chọn thì Vai trò đó là dành cho Người dùng hệ thống. Nếu trường Truy cập bàn không được chọn thì Vai trò đó là dành cho Người dùng trang web.

Last updated