Danh sách ngày lễ

Hầu hết các tổ chức đều có danh sách nghỉ lễ tiêu chuẩn cho nhân viên của họ. Tuy nhiên, một số trong số họ có thể có danh sách kỳ nghỉ khác nhau dựa trên các Địa điểm hoặc Bộ phận khác nhau.

Trong ERPNext, bạn có thể định cấu hình nhiều Danh sách ngày lễ và chỉ định chúng cho nhân viên dựa trên yêu cầu của bạn.

Để truy cập Danh sách ngày lễ, hãy truy cập:

Trang chủ > Nhân sự > Nghỉ > Danh sách ngày lễ

1. Cách tạo Danh sách ngày lễ

  1. Đi tới Danh sách ngày lễ, nhấp vào Mới.

  2. Nhập tên danh sách ngày lễ. Nó có thể dựa trên Năm tài chính hoặc Địa điểm hoặc Bộ phận theo yêu cầu.

  3. Chọn Từ ngày và Đến ngày cho Danh sách ngày lễ.

2. Tính năng

Một số tính năng bổ sung trong Danh sách ngày lễ như sau:

2.1 Thêm ngày nghỉ hàng tuần

Bạn có thể nhanh chóng thêm Ngày nghỉ hàng tuần vào Danh sách ngày lễ như sau:

  1. Trong phần 'Thêm ngày nghỉ hàng tuần', chọn ngày trong trường Nghỉ hàng tuần.

  2. Nhấp vào nút 'Thêm vào ngày lễ'.

2.2 Thêm ngày lễ địa phương

Bạn có thể nhanh chóng thêm các ngày lễ địa phương vào Danh sách ngày lễ như sau:

  1. Trong phần 'Thêm ngày lễ địa phương', hãy chọn quốc gia.

  2. Một số quốc gia có các phân khu với các ngày lễ khác nhau hoặc bổ sung. Nếu thích, bạn có thể tùy ý chọn một phân mục cụ thể.

  3. Nhấp vào nút 'Thêm vào ngày lễ'.

2.3 Thêm Ngày lễ theo cách thủ công

Bạn cũng có thể thêm các ngày cụ thể theo cách thủ công bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Thêm hàng' trong bảng Ngày lễ.

3. Danh sách nghỉ lễ tại công ty

Bạn có thể đặt Danh sách ngày lễ mặc định ở cấp công ty trong trang chính Công ty trong trường 'Danh sách ngày lễ mặc định'.

4. Danh sách ngày nghỉ trong Nhân viên

Nếu bạn đã tạo nhiều Danh sách Ngày lễ, hãy chọn một Danh sách Ngày lễ cụ thể cho Nhân viên trong bản chính tương ứng.

Khi Nhân viên nộp đơn xin Nghỉ phép, những ngày được đề cập trong Danh sách Ngày lễ sẽ không được tính vì đó đã là ngày nghỉ lễ.

Lưu ý: Nếu bạn đã chỉ định Danh sách Ngày lễ trong bản cái Nhân viên thì Danh sách Ngày lễ đó sẽ được ưu tiên so với Danh sách Ngày lễ mặc định của Công ty. Bạn có thể tạo bao nhiêu danh sách kỳ nghỉ tùy thích. Ví dụ: nếu bạn có một nhà máy, bạn có thể có một danh sách dành cho công nhân nhà máy và một danh sách khác dành cho nhân viên văn phòng. Bạn có thể quản lý giữa nhiều danh sách bằng cách liên kết Danh sách Ngày lễ với Nhân viên tương ứng.

5. Danh sách ngày nghỉ ở cơ sở sản xuất

Bạn cũng có thể đặt Danh sách ngày lễ ở chi nhánh như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Những ngày trong Danh sách ngày lễ được gắn thẻ trong cơ sở sản xuất chính sẽ được coi là những ngày cơ sở sản xuất sẽ vẫn đóng cửa.

Last updated