Quyền Người dùng

Quyền của người dùng là một cách hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các tài liệu cụ thể.

Quyền dựa trên vai trò cho phép cài đặt quyền truy cập hoàn chỉnh (theo mặc định) vào loại tài liệu (loại tài liệu) như Hóa đơn bán hàng, Đơn đặt hàng, Báo giá, v.v. Điều này có nghĩa là khi bạn chỉ định vai trò Người dùng bán hàng cho một người dùng, họ có thể truy cập tất cả các Đơn đặt hàng bán hàng và Trích dẫn.

Quyền của người dùng có thể được sử dụng để hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu được chọn dựa trên các trường liên kết trong tài liệu. Ví dụ: hãy xem xét rằng bạn kinh doanh với nhiều lãnh thổ và bạn muốn hạn chế quyền truy cập của một số Người dùng bán hàng nhất định vào Báo giá/Đơn đặt hàng thuộc một lãnh thổ cụ thể. Điều này có thể được thực hiện thông qua Quyền của người dùng. Các hạn chế có thể được đặt ra đối với Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhóm khách hàng, Nhóm nhà cung cấp, v.v.

Đặt Quyền của Người dùng đặc biệt hữu ích khi bạn muốn hạn chế dựa trên:

  1. Cho phép người dùng truy cập dữ liệu thuộc về một Công ty

  2. Cho phép người dùng truy cập dữ liệu liên quan đến một Khách hàng hoặc Lãnh thổ cụ thể

Để truy cập Quyền của người dùng, hãy đi tới: > Trang chủ > Người dùng và Quyền > Quyền của người dùng

1. Cách tạo Quyền người dùng

  1. Chuyển đến danh sách Quyền của người dùng, nhấp vào Mới.

  2. Chọn người dùng mà quy tắc phải được áp dụng.

  3. Chọn loại tài liệu được phép (ví dụ: "Công ty").

  4. Trong phần Đối với Giá trị, hãy chọn mục cụ thể mà bạn muốn cho phép (tên của "Công ty").

  5. Nếu bạn chọn 'Là mặc định', giá trị được chọn trong 'Đối với Giá trị' sẽ được sử dụng theo mặc định cho mọi giao dịch trong tương lai của người dùng này. Đó là nếu công ty 'Unico Plastics Inc.' được chọn là 'Đối với Giá trị', Công ty này sẽ được người dùng này đặt làm mặc định cho tất cả các giao dịch trong tương lai.

    > Lưu ý: Chỉ có thể đặt một quyền người dùng duy nhất làm mặc định cho một loại tài liệu cụ thể cho một người dùng cụ thể.

2. Thêm các hành động cấp phép người dùng

2.1 Kiểm soát nâng cao

Trong Kiểm soát nâng cao, bạn có thể có lệnh tốt hơn về nơi áp dụng Quyền của người dùng.

2.1.1. Áp dụng cho

Bạn có thể tùy ý chỉ áp dụng quyền của người dùng cho loại tài liệu cụ thể bằng cách đặt Loại tài liệu sau khi bỏ chọn hộp kiểm Áp dụng cho tất cả các loại tài liệu. Tùy chọn Cài đặt Áp dụng cho sẽ chỉ áp dụng quyền của người dùng hiện tại trong loại tài liệu chính đã chọn.

Trong Quyền người dùng ở trên, người dùng sẽ chỉ có thể truy cập Đơn đặt hàng của công ty đã chọn.

Lưu ý: Nếu Áp dụng cho không được đặt, Quyền của Người dùng sẽ áp dụng trên tất cả các Loại Tài liệu liên quan.

2.1.2. Ẩn hậu duệ

Giá trị của Allow có thể là DocType với Chế độ xem dạng cây, sẽ có các bản ghi có mối quan hệ cha-con hoặc tổ tiên-con cháu.

Giả sử Đối với Giá trị , 'Unico Plastics Inc.', có một công ty con 'Unico Toys'. Khi Quyền của người dùng được tạo cho 'Unico Plastics Inc.', các quyền dành cho con cháu của nó cũng được cấp.

Ẩn Hậu duệ chỉ hiển thị khi chọn Loại tài liệu ở dạng xem dạng cây. Bằng cách bật hộp kiểm này, quyền dành cho con cháu của For Value sẽ không được cấp.

Người dùng có thể xem hồ sơ của 'Unico Plastics Inc.' sẽ không thể xem những thứ đó của 'Unico Toys'.

2.2 Bỏ qua quyền của người dùng trên một số trường nhất định

Một cách khác để cho phép những người bị hạn chế Quyền của Người dùng xem tài liệu là đánh dấu vào "Bỏ qua Quyền của Người dùng" trên một trường cụ thể bằng cách đi tới Tùy chỉnh Biểu mẫu .

Ví dụ: bạn không muốn Nội dung bị hạn chế đối với bất kỳ người dùng nào thì hãy chọn Nội dung ở dạng biểu mẫu. Trong bảng trường, hãy mở rộng trường Công ty và đánh dấu vào "Bỏ qua quyền của người dùng".

2.3 Quyền nghiêm ngặt

Điều này hạn chế quyền truy cập của người dùng vào tài liệu một cách chặt chẽ hơn.

Để biết thêm, hãy truy cập trang Cài đặt hệ thống .

2.4 Kiểm tra cách áp dụng quyền của người dùng

Cuối cùng, khi bạn đã tạo mô hình quyền kín của mình và bạn muốn kiểm tra xem nó áp dụng như thế nào cho nhiều người dùng khác nhau. Bạn có thể xem nó qua báo cáo Tài liệu được phép dành cho người dùng . Sử dụng báo cáo này, bạn có thể chọn loại Người dùng và tài liệu cũng như xem những tài liệu mà một người dùng cụ thể có thể truy cập.

Việc đánh dấu vào hộp kiểm Hiển thị quyền sẽ hiển thị các cấp độ đọc/ghi/gửi và các cấp độ truy cập khác.

Lưu ý: Nếu bạn không thể truy cập Đơn đặt hàng hoặc bất kỳ loại tài liệu nào khác trong danh sách này, hãy đảm bảo bạn đã đặt vai trò chính xác.

Ví dụ: người dùng Bruce bị giới hạn ở Công ty 'Unico Plastics Inc.'

Last updated