Thay đổi mật khẩu người dùng

Mỗi người dùng ERPNext có thể tùy chỉnh mật khẩu cho tài khoản ERPNext của mình. Ngoài ra, người dùng có vai trò Người quản lý hệ thống sẽ có thể đặt lại mật khẩu cho chính mình cũng như cho những người dùng khác. Sau đây là các bước để thay đổi mật khẩu của bạn.

1) Vào danh sách người dùng

2) Mở người dùng mà bạn muốn thay đổi mật khẩu

3) Vào phần 'Đổi mật khẩu', nhập mật khẩu mới và lưu biểu mẫu để lưu thay đổi

Last updated