Chỉnh sửa quyền Xuất/In cho báo cáo

Để xử lý quyền Xuất/In cho báo cáo, hãy sử dụng Trình quản lý quyền theo vai trò của Loại tài liệu mà báo cáo được tạo từ đó.

Bước 1: Tìm hiểu Loại Tài liệu mà Báo cáo được tạo từ đó

Bước 2: Chuyển đến Trình quản lý quyền của vai trò, lọc bằng cùng một Loại tài liệu (trong ví dụ của chúng tôi là Hóa đơn bán hàng) và chỉnh sửa quyền dựa trên Vai trò

Last updated