Người quản lý

Quản trị viên đứng trên Người quản lý hệ thống và có tất cả các quyền và quyền đối với tài khoản ERPNext.

Người quản lý hệ thống cũng có quyền đối với hầu hết các mục trong hệ thống, nhưng Quản trị viên có quyền truy cập không hạn chế.

  1. Nếu tài khoản ERPNext của bạn được lưu trữ trên đám mây của Frappe Technologies Pvt. Ltd., thì bạn sẽ không thể truy cập tài khoản ERPNext của mình với tư cách Quản trị viên.

  2. Đối với tài khoản được lưu trữ trên đám mây, việc nâng cấp được quản lý từ chương trình phụ trợ. Frappe bảo lưu thông tin đăng nhập của quản trị viên với Frappe để có thể nâng cấp tất cả tài khoản ERPNext của khách hàng từ phần phụ trợ.

  3. Vì trên một máy chủ, Frappe có thể lưu trữ nhiều tài khoản ERPNext của khách hàng nên để đảm bảo an toàn, Frappe không thể chia sẻ thông tin xác thực của tài khoản quản trị viên với bất kỳ người dùng nào được lưu trữ trên đám mây. (một ngoại lệ sẽ xảy ra nếu bạn mua một số lượng lớn người dùng và tài khoản của bạn được lưu trữ độc quyền trên một máy chủ).

  4. Đối với các tài khoản tại chỗ tự lưu trữ, thông tin xác thực của quản trị viên sẽ thuộc về người dùng tài khoản.

Last updated