Thay đổi email của người dùng hiện tại

Để thay đổi Email của Người dùng, hãy làm theo các bước:

Danh sách người dùng -> Mở Người dùng (người yêu cầu thay đổi) -> Nhấp vào Menu -> Đổi tên -> Nhập email mới và lưu lại.

Tham khảo GIF ở đây minh họa tương tự:

Last updated