Mục tiêu bán hàng

Xác định và đạt được các mục tiêu/mục tiêu bán hàng có thể giúp công ty của bạn đạt được các mục tiêu mới và tăng doanh thu.

  1. Mục tiêu bán hàng hàng tháng có thể được đặt cho Công ty thông qua trang chủ Công ty trong phần Cài đặt bán hàng. Theo mặc định, bảng điều khiển chính của Công ty hiển thị số liệu thống kê doanh số bán hàng trong quá khứ theo tháng.

  2. Bạn có thể đặt trường Mục tiêu bán hàng để theo dõi tiến trình so với biểu đồ:

  3. Tiến trình mục tiêu cũng được hiển thị trong các thông báo:

Last updated