Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ tài liệu với người dùng khác thông qua chia sẻ trong ERPNext.

Ngoài quyền của người dùng và vai trò, bạn cũng có thể chia sẻ tài liệu với người dùng khác nếu bạn có quyền chia sẻ đối với tài liệu đó. Lưu ý rằng, tài liệu được chia sẻ sẽ hiển thị với người dùng khác ngay cả khi tài liệu đó bị hạn chế thông qua Quyền của người dùng .

Để chia sẻ tài liệu, hãy mở tài liệu, nhấp vào biểu tượng "+" bên dưới chia sẻ và chọn người dùng bạn muốn chia sẻ:

Trong cửa sổ bật lên, bạn có thể chọn tất cả người dùng hoặc một người dùng cụ thể.

Quyền truy cập đọc, viết, gửi và chia sẻ có thể được cấp cho người dùng đối với tài liệu này.

Last updated