Người dùng bị hạn chế

Người dùng sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào hệ thống.

Người dùng hạn chế chỉ có thể truy cập các tài liệu cụ thể của các mô-đun cụ thể. Một số người dùng nhất định không sử dụng tất cả các mô-đun và chỉ cần các mô-đun cụ thể. Ví dụ, trong công ty, để ghi lại đơn xin đi học hoặc nghỉ phép hàng ngày, mỗi nhân viên đều được cấp quyền truy cập hệ thống bắt buộc. Nhưng giả sử có 500 người đang làm việc trong công ty, trong đó chỉ có 100 người sử dụng tất cả các tài liệu và 400 người còn lại chỉ cần giấy tờ đi làm hoặc nghỉ việc hàng ngày. Những người dùng như vậy là những người dùng hạn chế.

Tài liệu Loại người dùng đóng vai trò quan trọng để xử lý trường hợp sử dụng này. Có các Loại người dùng mặc định, "Người dùng hệ thống" và "Người dùng trang web", Người dùng hệ thống có thể truy cập vào bàn làm việc và cổng trang web trong khi Người dùng trang web chỉ có thể truy cập vào cổng trang web. Để xử lý trường hợp nhân viên bị hạn chế truy cập tài liệu theo mặc định, ERPNext đã thêm loại người dùng mới 'Nhân viên tự phục vụ'.

Loại người dùng

Để truy cập tài liệu Loại người dùng, hãy truy cập:

> Người dùng > Loại người dùng

Người dùng trang web và Người dùng hệ thống sẽ là loại người dùng tiêu chuẩn và những loại người dùng này không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa. Tuy nhiên, loại người dùng không chuẩn (Tùy chỉnh) có thể bị xóa, tạo, chỉnh sửa. Theo mặc định, quyền xóa không được cấp cho bất kỳ người dùng nào.

Loại người dùng không chuẩn

1) Đối với loại người dùng không chuẩn, người dùng phải chọn Vai trò tùy chỉnh, tài liệu mà họ muốn áp dụng quyền của người dùng và tên trường của người dùng.

Trong hình trên, Nhân viên có trường liên kết ID người dùng được liên kết với tài liệu Người dùng. Vì "Áp dụng quyền của người dùng" đã được đặt là "Nhân viên", nên người dùng của nhân viên tương ứng chỉ có thể xem các tài liệu trong đó trường nhân viên tương ứng được liên kết. Ví dụ: nhân viên chỉ có thể xem phiếu lương đã được tạo dựa trên id nhân viên của họ.

2) Các loại tài liệu:

Người dùng loại người dùng không chuẩn chỉ có thể truy cập các tài liệu đã được đề cập trong loại người dùng.

Bảng trên cũng đóng vai trò là Trình quản lý cấp phép vai trò cho Loại người dùng cụ thể này (Nhân viên tự phục vụ trong trường hợp của chúng tôi). Nhân viên tự phục vụ với tư cách là một vai trò sẽ không thể truy cập được trong Trình quản lý cấp phép vai trò chung.

3) Loại tài liệu (Chỉ chọn quyền):

Trong bảng này, bạn cần liệt kê tất cả các loại tài liệu mà bạn muốn Người dùng Tự phục vụ của Nhân viên có quyền truy cập CHỌN. Không có giới hạn về số lượng loại tài liệu bạn có thể thêm vào đây. Người dùng sẽ không thể tạo bản ghi cho các tài liệu mà họ có quyền truy cập Select perm.

Thêm người dùng không chuẩn

Trong khi thêm người dùng mới, người dùng cần chọn loại người dùng. Trong trường hợp loại người dùng không chuẩn, người dùng tương ứng phải được liên kết với tài liệu đã được đặt trong trường "Bật quyền người dùng".

Last updated