Người dùng và Quyền

Trong ERPNext, bạn có thể tạo nhiều người dùng và gán cho họ những vai trò khác nhau.

Vai trò là tập hợp các quyền được gán cho người dùng để họ có thể truy cập vào các tài liệu họ cần. Ví dụ: nhân viên bán hàng sẽ cần quyền truy cập vào các giao dịch bán hàng nhưng sẽ không có quyền truy cập để phê duyệt nghỉ phép.

Một số người dùng chỉ có thể truy cập phần công khai của ERPNext (tức là chế độ xem cổng thông tin). Những người dùng như vậy được gọi là "Người dùng trang web". "Người dùng hệ thống" sẽ có quyền truy cập vào các mô-đun và có thể truy cập tài liệu theo vai trò đã đặt.

ERPNext triển khai kiểm soát quyền ở cấp Người dùng và Vai trò. Mỗi người dùng trong hệ thống có thể được chỉ định nhiều vai trò và quyền. Vai trò quan trọng nhất là "Quản lý hệ thống". Bất kỳ người dùng nào có vai trò này đều có thể thêm người dùng khác và đặt vai trò cho tất cả người dùng.

Last updated