Links

Sơ đồ

Sơ đồ này trình bày cách ERPNext theo dõi thông tin công ty của bạn qua các chức năng chính. Sơ đồ này không bao gồm tất cả các tính năng của ERPNext.
Quy trình làm việc
Lưu ý: Không phải tất cả các bước đều bắt buộc. ERPNext cho phép bạn thoải mái bỏ qua các bước nếu bạn muốn đơn giản hóa quy trình.