Các giá trị mặc định

Giá trị mặc định cho các tài liệu như Tiền tệ, Năm tài chính, v.v., có thể được đặt từ Mặc định chung.

Các giá trị được đặt ở đây sẽ tác động đến tất cả người dùng và các giá trị mặc định cho các trường khác nhau sẽ được đặt cho họ.

Để truy cập Mặc định chung, hãy đi tới: > Trang chủ > Cài đặt > Mặc định chung

Hoặc tìm kiếm từ thanh tìm kiếm.

Bất cứ khi nào một tài liệu mới được tạo, các giá trị này sẽ được đặt làm mặc định.

  • Công ty mặc định

  • Năm tài chính hiện tại

  • Quốc gia

  • Đơn vị khoảng cách mặc định

  • Mặc định ngoại tệ

  • Ẩn ký hiệu tiền tệ

  • Vô hiệu hóa tổng số làm tròn

  • Disable In Words

Đơn vị khoảng cách mặc định được sử dụng để tính tổng khoảng cách trong Chuyến đi giao hàng .

Last updated